Skip to content
medlems info

vedtægter

Vedtægter for Langelands Body- & Motionsklub

1. Navn og hjemsted

1.1. Klubbens navn er Langelands Body- & Motionsklub.

1.2. Dens hjemsted er Langeland Kommune.

2. Formål

2.1. Klubbens formål er, at fremme interessen for motionsdyrkning og udvikling af kroppen.

Endvidere skal klubben danne ramme om kammeratligt samvær, dels gennem klubliv og dels gennem sociale arrangementer af forskellig art.

3. Kapitalforhold

3.1. Klubben har ingen kapital.

4. Dansk Idræts Forbund

4.1 Klubben er optaget i Dansk Vægtløftningsforbund – eller et mere passende forbund,

der er en underafdeling til Dansk idræts Forbund. Klubben og medlemmerne er således forpligtet til at rette sig efter forbundets love, regler og vedtægter.

5. Medlemskab

5.1. Som medlem kan optages enkelt personer, hvis ansøgeren efter bestyrelsens opfattelse

opfylder de betingelser for medlemskab, som bestyrelsen fastsætter. Herunder om

bestyrelsen fysisk finder det forsvarligt, at lade ansøgeren være aktivt medlem. AI træning foregår dog på eget ansvar.

5.2. I klubben optages medlemmer som hhv. senior- og juniormedlemmer. Personer er

juniormedlemmer til og med det fyldte 18 år.

5.3. Støttemedlemmer kan optages i klubben uden ret til at deltage i konkurrencer og andre

aktiviteter.

5.4. Medlemskab er aktivt for og i den periode, hvor der er betalt kontingent. Klubbens

bestyrelse skal føre kartotek over aktive- og støttemedlemmer.

5.5. Alle foreningens medlemmer betaler et kontingent, som fastsættes af bestyrelsen

5.6. Udmeldelse er gældende fra kontingentet udløber. Enhver restance medfører udelukkelse

fra træning til denne er betalt. Restancer offentliggøres ved førstkommende generalfor-samling.

5.7. Bestyrelsen kan ved flertal udnævne æresmedlemmer af klubben. Disse har ret til gratis

træning, og titlen kan udelukkende fratages ved eksklusion

6. Generalforsamling

6.1. Generalforsamlingen er klubbens øverste myndighed.

6.2. Ordinær generalforsamling afholdes inden 1. juni i Langeland Kommune.

6.3. Generalforsamlinger indkaldes med mindst 14 dages og højest 4 ugers varsel ved

minimum 3 synlige opslag i motionscentret.

6.4. Stemmeret har alle på generalforsamlingen tilstedeværende medlemmer ved personligt

fremmøde. Hvert tilstedeværende medlem kan medbringe 1 fuldmagt i forbindelse med valg af medlemmer til bestyrelsen.

6.5. Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal omfatte:

1.Valg af dirigent

2.Formandens/bestyrelsens beretning

3.Forelæggelse af årsregnskab til godkendelse

4.Valg af bestyrelsesmedlemmer samt suppleanter

5.Valg af revisor og revisorsuppleant

6.Behandling af indkomne forslag

7. Evt.

6.6. På generalforsamlingen kan der vælges op til et juniormedlem til bestyrelsen. Valget foregår på lige vilkår med de øvrige kandidater.

6.7. Forslag fra medlemmerne til behandling på den ordinære generalforsamling må være

indgivet til foreningens bestyrelse inden 1. april.

6.8. Hvert medlem har én stemme.

6.9. Alle afgørelser træffes med almindeligt flertal, medmindre andet fremgår af vedtægten.

6.10. Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes, når et flertal af bestyrelsen eller 1/5 af

medlemmerne kræver dette. Begæring herom til bestyrelsen skal være begrundet og ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes inden 4 uger efter begæringens modta¬gelse med samme varsel som i pkt. 6.3.

7. Bestyrelse

7.1. Klubben ledes af en bestyrelse på 5-7 medlemmer.

7.2. Efter lodtrækning bestemmes hvem der ved stiftelsen kun vælges til næste

generalforsamling, således at så tæt på halvdelen som muligt er på valg ved hver generalforsam¬ling. Herefter vælges alle bestyrelsesmedlemmer for 2 år ad gangen.

7.3. Bestyrelsen vælger af sin midte formand, sekretær og evt. kasserer. Disse valg er for 2 år ad gangen. Konstituering sker snarest muligt efter den ordinære generalforsamling.

7.4. En eventuel juniorrepræsentanten i bestyrelsen har almindelig stemmeret, men kan ikke fungere som formand, næstformand eller kasserer.

7.5. Bestyrelsesmøder afholdes efter behov, dog mindst en gang i kvartalet eller på forlangende af mindst 3 bestyrelsesmedlemmer.

7.6. Beslutninger på møder kræver deltagelse af mindst 2/3 af bestyrelsen, for at de er gyldige.

7.7. Alle beslutninger tages ved simpelt flertal med undtagelse af pkt. 10 og 11. Står stem-

merne lige er formandens stemme afgørende, og i dennes forfald næstformandens.

7.8. Der udarbejdes referat af alle møder og disse godkendes ved næstkommende besyrelsesmøde.

7.9. Formanden og kassereren er bemyndiget til at underskrive de dokumenter om salg og

anden afhændelse samt pantsætning, der er en følge af generalforsamlings-beslutninger.

7.10. Bestyrelsen og hjælpere i forbindelse med den daglige drift har ret til fri træning.

Derudover fastsætter bestyrelsen hvilke goder, der skal gives.

8. Hæftelse

8.1. For klubbens forpligtelser hæfter alene foreningens formue.

8.2 Bestyrelsen sørger for, at klubbens fulde navn oplyses, når der indgås aftaler på

foreningens vegne.

9. Teqningsregler

9.2 Klubben tegnes af formanden alene eller af 3 bestyrelsesmedlemmer.

9.3 Bestyrelsen kan udpege et medlem, der varetager klubbens interesser i forbindelse med indkøb af produkter, reservedele og serviceydelser. Vedkommende kan i klubbens navn og for dennes regning foretage indkøb for op til kr. 5.000,00.

10. Reqnskabsår oq revision

10.2 Klubbens regnskabsår løber fra 1. januar til 31. december.

10.3 Klubbens regnskab revideres af en af generalforsamlingen valgt revisor. Revisor fungerer, indtil en generalforsamling vælger en ny revisor i stedet.

11. Eksklusion

11.1 Bestyrelsen kan midlertidigt udelukke et medlem fra deltagelse i samtlige

klubarrangementer og færden på klubbens område, når medlemmets optræden i eller udenfor klubben, er eller har været af en sådan art, at klubbens værdighed eller trivsel vil kunne lide skade, såfremt udelukkelse ikke fandt sted.

11.2 Afgørelsen forelægges første ordinære generalforsamling, hvor det afgøres om

medlemmet skal ekskluderes eller igen frit kan færdes i klubben.

11.3 Eksklusion kræver tilslutning fra 2/3 af de tilstedeværende og stemmeberettigede

medlemmer.

12. Vedtægtsændrinqer og opløsning

12.1 Vedtægtsændringer og beslutning om klubbens opløsning kan af generalforsamlingen

alene vedtages, såfremt 2/3 af de fremmødte og stemmeberettigede medlemmer stem¬mer for.

12.2 Ved opløsning må ingen del af foreningens formue tilfalde medlemmerne. Foreningens

midler tilfalder i stedet foreningsmæssige sportsaktiviteter på Langeland.

Vedtægterne er vedtaget på den ordinære generalforsamling afholdt 15. juni 2020.